Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens u te registreren voor de Cebam Digital Library for Health website(CDLH). Door het gebruik van de CLDH site geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, kan u geen gebruik te maken van de CDLH site.

Cebam Digital Library for Health vzw

Cebam Digital Library for Health vzw heeft tot doel, onafhankelijk van elk commercieel doel, medische wetenschappelijke informatie te verstrekken aan de Belgische zorgverlener op het terrein. De toegang tot de CDLH website is strikt persoonlijk. Elke gebruiker beschikt over een individuele login en wachtwoord.
De site is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Commerciële bedrijven, universitaire instellingen, documentatiecentra en bibliotheken kunnen niet inschrijven op de CDLH site.
CDLH vzw wordt ondersteund door wetenschappelijke, administratieve en technische medewerkers en wordt gesubsidieerd door het RIZIV.

Copyright - auteursrechten

Alle rechten van de website zijn beschermd. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van de "Cebam Digital Library for Health vzw" tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder vermelding van de bron en mag in geen enkel geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Voor de reproductie van de folders en nieuwsbrieven die u op deze website vindt, is altijd de voorafgaande toestemming van CDLH vzw vereist.

Inhoudelijk- aansprakelijkheid

De informatie op deze site is alleen bedoeld als ondersteuning van de zorgverlener, arts en paramedicus bij zijn klinische werk. De CDLH vervangt geen consultatie met uw zorgverlener.
Deze informatie kan niet beschouwd worden als juridische basis.
De eindverantwoordelijke van alle publicaties is de voorzitter: Prof. Dr. Bert Aertgeerts, tenzij anders vermeld. De site is niet bedoeld voor commercieel gebruik. De CDLH website verwijst u met hyperlinks door naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. CDLH vzw beschikt hierbij over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. CDLH vzw aanvaardt bijgevolg geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Privacy - persoonsgebonden informatie

Door zich toegang te verschaffen tot deze website verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van onderstaande informatie en geeft hij de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.
Cebam Digital Library for Health vzw respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving.
De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08.12.92 (2) geeft u onder meer het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens. De gegevens van persoonlijke aard die u via de website meedeelt, zullen verwerkt worden voor de behandeling van uw (aan)vragen (bestellen van documenten, publicaties).
Als u met ons correspondeert via mail vragen we u om minstens uw volledige naam en voornaam en e-mailadres mee te geven.
Als u toestemming geeft om uw e-mailadres door ons te laten gebruiken om u in de toekomst informatie door te sturen, dan kan u zich op elke e-mail die u van ons krijgt uitschrijven.
Cookies worden enkel gebruikt om uw taal keuze te onthouden.
U heeft recht op toegang tot en verbetering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.
CDLH vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Advertenties

Op deze site bevinden zich geen advertenties die tot een bron van inkomsten leiden.